Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

29/03/2024 02:12:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 29/3, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Trung tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (từ năm 2014 đến nay), Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đúng phương châm công tác lý luận gắn với thực tiễn đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đều kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo đảm nguyên tắc lý luận gắn với hoạt động thực tiễn của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; đã kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai…. Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, lịch sử đảng bộ có bước chuyển biến mới, đạt được kết quả quan trọng. Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã cụ thể hóa nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lý luận theo 4 định hướng lớn được nêu trong Nghị quyết 37-NQ/TW; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại Cảnh sát biển theo đúng đường lối, đối sách, nguyên tắc đối ngoại quân sự, quốc phòng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với các nội dung biện pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển; kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, chiến sĩ trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội.

Trung tướng Bùi Quốc Oai phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai đề nghị trong thời gian tới, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo công tác lý luận; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ giảng dạy chính trị; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán, phù hợp với từng đối tượng; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan