Chính ủy Cảnh sát biển thăm, động viên, tặng quà quân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ