Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1

30/05/2017 01:56:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong huấn luyện chiến đấu (HLCĐ) là một trong những yếu tố quan trọng, thường xuyên tác động sâu sắc đến quá trình huấn luyện cũng như chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện. Nhận thức rõ vai trò và yêu cầu đặt ra của công tác này, những năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chú trọng tiến hành đồng bộ, thường xuyên, có nội dung, biện pháp phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ yêu cầu công tác HLCĐ của đơn vị.

Đứng chân và hoạt động trên địa bàn, vùng biển trọng yếu phía Bắc của Tổ quốc, để thực hiện tốt chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên trên vùng biển được phân công, công tác HLCĐ là nhiệm vụ luôn được BTL Vùng coi trọng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện, bên cạnh thuận lợi, BTL Vùng CSB 1 gặp không ít khó khăn trong bối cảnh tình hình vùng biển luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khó lường; nhiệm vụ ngày càng nặng nề, đơn vị đóng quân phân tán; tàu, xuồng hoạt động với tần suất cao; phương tiện nhiều chủng loại, một số loại tàu, vũ khí trang bị đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả huấn luyện. Mặt khác, trước sự phát triển nhanh của LL CSB, đòi hỏi nhiều lĩnh vực chuyên môn mới; đội ngũ cán bộ hướng dẫn, điều hành, trực tiếp làm công tác huấn luyện còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, đặc biệt là kinh nghiệm về huấn luyện nghiệp vụ CSB. Từ thực tế trên, cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng HLCĐ của BTL Vùng trong tình hình hiện nay, đã đặt ra cho CTĐ, CTCT những nội dung, yêu cầu mới cần có nhận thức đúng để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Thủ trưởng BTL CSB, sự hướng dẫn, giúp đỡ của cơ quan chức năng cấp trên, chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong HLCĐ của BTL Vùng ngày càng được nâng lên, có sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra thì công tác này còn những hạn chế, bất cập. Việc quán triệt và vận dụng phương châm huấn luyện “Thiết thực, cơ bản, vững chắc” chưa thực sự sáng tạo, chủ động, còn biểu hiện dập khuôn, máy móc, chưa tích cực đổi mới về tổ chức và phương pháp huấn luyện cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng. Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan song chủ yếu do địa bàn đóng quân và hoạt động của BTL Vùng rộng, phân tán, phức tạp; vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vừa thực hiện nhiệm vụ theo chức năng Cảnh sát biển; nhận thức của một số cán bộ đối với nhiệm vụ huấn luyện còn hạn chế; số cán bộ trẻ, mới ra trường, nhất là cán bộ tiến hành CTĐ, CTCT còn thiếu kinh nghiệm… Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 1 đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực; trong đó, việc nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong HLCĐ được hết sức coi trọng.

Cán bộ, chiến sĩ cơ quan BTL Vùng CSB 1 học tập qua bảng trực quan. (Ảnh: Mạnh Thường)

Trước hết, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 1 đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức giáo dục chính trị (GDCT); tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công tác nắm, quản lý tư tưởng. 

Theo đó, BTL Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã duy trì nghiêm chế độ, nguyên tắc, nội dung, chương trình, kế hoạch GDCT, kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của trên, đảm bảo 100% quân số tham gia. Đảng ủy, BTL Vùng CSB 1 đã chỉ đạo cơ quan Chính trị và các hải đội xây dựng nội dung và đa dạng nhiều hình thức để giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng; phù hợp với hoạt động công tác của từng tàu, từng bộ phận.
Đối với các phòng, ban, Đảng ủy Vùng chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên bám sát vào nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của trên, đặc điểm, tình hình đơn vị, chất lượng cán bộ, chiến sĩ..., chủ động nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch huấn luyện, SSCĐ, phương án tác chiến; kịp thời đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện phù hợp với từng chuyên ngành, từng nội dung và từng bộ phận.
Với hải đội, tàu, trạm, Đảng ủy Vùng tập trung quán triệt cho từng giáo viên thấy rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong huấn luyện, nhất là theo kế hoạch, phương án chiến đấu đã được phê duyệt; nắm vững phương châm huấn luyện “thiết thực, cơ bản, vững chắc”; chấp hành nghiêm các quy định, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện quy trình HLCĐ; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện đổi vị trí, cán bộ quân sự huấn luyện nâng cao về nghiệp vụ pháp luật, cán bộ nghiêp vụ pháp luật huấn luyện nâng cao kiến thức về quân sự; huấn luyện sát với nhiệm vụ, gắn với từng đối tượng, vùng biển BTL Vùng quản lý, trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp...; chú trọng huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế của BTL Vùng, các loại trang bị hiện đại; nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, khả năng hoạt động độc lập trên biển của các tàu...
Với lực lượng khối hậu cần, kỹ thuật, cấp ủy, chỉ huy các cấp đi sâu vào giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, đảm bảo cơ sở vật chất, vũ khí trang bị; đề cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, an toàn, tiết kiệm... Từ đó, làm cho bộ đội luôn đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, khả năng tổ chức, điều hành huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của chỉ huy các cấp; tin vào vũ khí trang bị, phương tiện và phương án tác chiến, thực thi pháp luật trên biển.
Cùng với đó, Đảng ủy Vùng CSB 1 đã coi trọng xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp; làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ HLCĐ của đơn vị.
Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ HLCĐ. Vì vậy, bên cạnh việc chăm lo kiện toàn xây dựng 100% chi bộ tàu có cấp ủy, duy trì tốt nền nếp chế độ sinh hoạt đảng theo quy định, Đảng ủy, BTL Vùng đã chú trọng đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp, trước hết là chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong sinh hoạt, mọi cán bộ, đảng viên đều dân chủ thảo luận các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ; có chính kiến của riêng mình về công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện chỉ tiêu HLCĐ của bộ phận, cá nhân phụ trách theo chuyên môn.
Hằng năm, Đảng ủy Vùng đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ HLCĐ. Nội dung nghị quyết đề cập toàn diện đến công tác huấn luyện, trong đó chỉ rõ hoạt động CTĐ, CTCT phải đi sâu vào các khâu, các bước của quy trình huấn luyện, tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng nhằm thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu công tác huấn luyện đã đề ra. Từ đó, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Vùng đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, hải đội và từng tàu; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng” với thực hiện Chỉ thị 03; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện. Trước khi vào huấn luyện, Đảng ủy, BTL Vùng luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ; tiến hành khảo sát đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ và các mặt hạn chế trong công tác huấn luyện năm trước, làm cơ sở để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với từng cấp. Riêng năm 2016, BTL Vùng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cán bộ và tham gia 7 lớp do BTL Cảnh sát biển tổ chức. Với phương châm bồi dưỡng cán bộ: vừa giỏi về trình độ chuyên môn, vừa biết tiến hành CTĐ, CTCT, giáo dục, nắm, quản lý tốt tư tưởng bộ đội, Đảng ủy, BTL Vùng đã tập trung đi sâu bồi dưỡng năng lực chỉ huy, quản lý, phương pháp điều hành, tổ chức và nội dung, hình thức tiến hành CTĐ, CTCT trong HLCĐ; nhất là với đội ngũ cán bộ tàu, trưởng ngành cơ điện, khẩu đội trưởng; cảnh sát viên, trinh sát viên và đội ngũ giáo viên trực tiếp thực hành huấn luyện. Trong hai năm (2015 và 2016), BTL Vùng đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ CTĐ, CTCT cho hàng trăm lượt cán bộ các cấp; qua đó, từng bước nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Đến nay, BTL Vùng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có kiến thức toàn diện cả về nhận thức và kỹ năng thực hành; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, sâu sát quần chúng, nói đi đôi với làm, có trách nhiệm với đơn vị, với công việc và có uy tín trước quần chúng.
Đảng ủy, BTL Vùng đã coi trọng công tác thi đua - khen thưởng trong huấn luyện SSCĐ; gắn phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Đảng ủy, BTL Vùng thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng HLCĐ. Hằng năm, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, trong hội thi, hội thao và nhân các sự kiện lớn của đất nước, quân đội, đơn vị, BTL Vùng và các hải đội, tàu đều tổ chức phát động thi đua với các chủ đề như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối” “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”; “Thi đua quản lý, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”… với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, Đảng ủy Vùng đã chỉ đạo cấp ủy các cấp lồng ghép các nội dung, chỉ tiêu thi đua trong HLCĐ với các nội dung, chỉ tiêu các cuộc vận động. Các cơ quan, đơn vị luôn chủ động quán triệt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đến từng cán bộ, chiến sĩ; phân công tổ chức thực hiện một cách thiết thực hiệu quả. Cùng với tổ chức tốt phong trào thi đua, BTL Vùng chú trọng làm tốt việc khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong HLCĐ. Từ năm 2014 đến nay, BTL Vùng đã khen thưởng cho 75 lượt tập thể, 157 lượt cá nhân có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ HLCĐ, trong hội thi, hội thao; trong diễn tập và bắn đạn thật trên biển. Nhờ đó, đã động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng BTL Vùng vững mạnh toàn diện.
Để phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng HLCĐ; BTL Vùng và chỉ huy các phòng, ban, hải đội, tàu, trạm đã chú trọng tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.
Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, tháng; quản lý bộ đội, quản lý trang bị kỹ thuật; duy trì nền nếp, lễ tiết tác phong đúng quy định; tổ chức chặt chẽ việc phân công, phân cấp quản lý, điều hành huấn luyện; duy trì nghiêm kỷ luật, qui định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tăng cường công tác kiểm tra cả thường xuyên và đột xuất, nhất là đối với các tàu, các bộ phận làm nhiệm vụ trực... Cùng với phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, BTL Vùng còn phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong đơn vị, như: Đoàn Thanh niên, Hội đồng Quân nhân trong tổ chức thực hiện các chế độ quy định,... Nhờ đó, hằng năm, 100% các nội dung, chương trình huấn luyện quân sự và huấn luyện chuyên ngành Cảnh sát biển quân số tham gia đều đạt 98,5% trở lên, cán bộ chủ trì đạt 100%. Kết quả kiểm tra chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 89,39% khá, giỏi (22,09% giỏi); kiểm tra các nội dung quân sự và chuyên ngành Cảnh sát biển 100% đạt yêu cầu, trong đó có 89,23% đạt khá, giỏi (47,11% giỏi). Qua kiểm tra của BTL Cảnh sát biển và Bộ Quốc phòng, BTL Vùng luôn là đơn vị được đánh giá cao về chất lượng huấn luyện.
Thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ huấn luyện của BTL Vùng CSB 1 sẽ cao hơn. Điều đó đòi hỏi CTĐ, CTCT trong huấn luyện phải được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tích cực, chủ động hơn nữa, phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, đảm bảo cho BTL Vùng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Đại tá Nguyễn Văn Thăng - Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com