Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, hiện đại

11/10/2021 09:40:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Quán triệt quan điểm của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định: Ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ hiện đại đối với lực lượng Phòng không - Không quân, Hải quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển... phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, trong đó, đội ngũ cán bộ là khâu then chốt. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những mắt khâu đột phá.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2021. (Ảnh: Đức Hạnh)

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đầu tư, bảo đảm nhân lực, vật lực và tài lực cho Cảnh sát biển xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo đúng Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tuy nhiên, việc bảo đảm các nguồn lực cho hoạt động của Lực lượng chưa thật tương xứng, chưa đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ được giao; một số trang thiết bị xuống cấp, đầu tư mới gặp nhiều khó khăn; chế độ chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp có mặt còn bất cập. Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ trong mối quan hệ chung, tổng thể như công tác tổ chức lực lượng, điều chỉnh tổ chức, biên chế, bảo đảm vũ khí trang bị có mặt chưa thật phù hợp. Mối quan hệ này đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong xây dựng quân đội cách mạng. Trong đó, vấn đề con người phải được đặt lên hàng đầu, phải được giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thật tốt để khi có sự điều chỉnh về tổ chức, biên chế, bổ sung vũ khí trang bị hiện đại mới có thể sử dụng và khai thác tốt ngay được. Đây cũng là những đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã đề ra (tổ chức, biên chế; huấn luyện và đào tạo). Nghị quyết cũng nhấn mạnh phải “Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ sửa chữa, khai thác, sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại”. Bởi lẽ, con người là chủ thể sáng tạo ra vũ khí và sử dụng vũ khí. Chính con người mới có thể phát huy được sức mạnh và khả năng tiềm ẩn sẵn có thành hiện thực cho dù đó là vũ khí thông minh đi nữa. Sức mạnh của vũ khí phụ thuộc vào trình độ, khả năng sử dụng của con người. Điều này đã được minh chứng rõ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Song, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển, xứng đáng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên lề Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển đã trả lời phóng viên báo chí, trong đó có nội dung nhấn mạnh: “Tôi cho rằng điều cần quan tâm hơn nữa là đầu tư xây dựng con người đủ phẩm chất, đủ năng lực, đủ trình độ kiến thức, đặc biệt là kiến thức về luật pháp, kiến thức về quan hệ quốc tế để làm nhiệm vụ của mình trên biển”.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển

Giải pháp này chỉ rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nói chung và xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân, Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng. Trước hết về nhận thức, cần tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cấp, các ngành, các lực lượng về sự cần thiết phải xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với các vấn đề về tổ chức biên chế, trang bị thì con người và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải được quan tâm đúng mức. Đây là một trong những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Để tiến thẳng lên hiện đại thì tất cả các yếu tố phải đáp ứng được yêu cầu hiện đại, đặc biệt là yếu tố con người. Theo đó, các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối kết hợp chặt chẽ trong đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển. Nghiên cứu và có những đóng góp xác đáng, kịp thời để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với Lực lượng Cảnh sát biển, nhất là về con người, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác tham mưu đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển trong tình hình mới

Đây là giải pháp quan trọng, cơ bản hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển. Giải pháp này tập trung phát huy tốt vai trò của các chủ thể mà chủ thể trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Hằng năm, bám sát chức năng, nhiệm vụ và thực tế hoạt động của Lực lượng, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó, phát huy tốt vai trò của cơ quan các cấp trong tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề liên quan đến xây dựng Lực lượng, nhất là xây dựng đội ngũ. Nội dung tham mưu phải bảo đảm sát đúng với nhu cầu thực tế và dự báo xu hướng phát triển của Lực lượng trong những năm tiếp theo, nhất là những ngành, lĩnh vực có tính nghiệp vụ, chuyên sâu cao. Đây là một trong những cơ sở, căn cứ, tiếng nói quan trọng để Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và tập trung đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Giải pháp này nhấn mạnh đến vai trò, sự nỗ lực của các chủ thể trong quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong xây dựng đội ngũ cán bộ; tập trung đột phá về công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xem đây là mắt khâu quan trọng trong xây dựng Lực lượng; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo ở nhà trường với trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn; với sự nỗ lực tự học, tự đào tạo bồi dưỡng của bản thân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải luôn chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, bất cập, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách để đề xuất những biện pháp thiết thực, hiệu quả cho công tác xây dựng đội ngũ. Phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên; động viên, khích lệ họ thường xuyên nỗ lực phấn đấu vươn lên, cập nhật, bổ sung tri thức mới; tích cực học tập, tự đào tạo, tự bồi dưỡng để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của chức trách, nhiệm vụ được đảm nhiệm.

Bốn là, phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với các cơ sở đào tạo ở trong và ngoài quân đội

Những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo đúng quy định của pháp luật. Song, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp hơn, một số ngành, lĩnh vực đặc thù đòi hỏi chuyên môn sâu như pháp luật, quan hệ quốc tế, phòng chống tội phạm... Mặt khác, nguồn lực bảo đảm, cơ chế chính sách có mặt còn hạn chế cũng tác động đến đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Lực lượng. Do đó, để thực hiện giải pháp này, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát nắm chắc tình hình thực tế đội ngũ cán bộ các cấp cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Trên cơ sở đó, chủ động phân loại, xây dựng kế hoạch, xác định rõ số lượng, cơ cấu và tiêu chí cụ thể đối với từng loại cán bộ. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Thường xuyên trao đổi, kịp thời phản ánh những nội dung đào tạo, bồi dưỡng giữa nhà trường với nhu cầu thực tế của đơn vị nhằm bảo đảm đào tạo sát với thực tế góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Năm là, gắn đào tạo với sử dụng và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ

Giải pháp này khẳng định tính hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ các cấp. Bởi lẽ, việc sử dụng đúng cán bộ, đúng người, đúng việc sẽ phát huy tốt sở trường, năng lực của họ, tạo niềm tin, phấn khởi và động lực phấn đấu. Đây còn là môi trường tốt để tạo sự lan tỏa, động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng, rèn luyện xứng đáng với cương vị, chức trách được đảm nhiệm. Vì lẽ đó, cấp ủy các cấp cần quan tâm đúng mức, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ theo tổ chức biên chế bảo đảm đúng nguyên tắc. Kiên quyết không hạ thấp tiêu chí, đưa người không đủ tiêu chuẩn vào Lực lượng gây bức xúc và tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc, uy tín và vị thế của đơn vị cũng như ảnh hưởng đến động lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, để xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ rất cần có sự quan tâm, động viên, khích lệ về cơ chế, chính sách, sự hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho các tập thể, cá nhân. Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể, nghiên cứu hỗ trợ, động viên các cá nhân, tập thể trong học tập, phấn đấu thực hiện các tiêu chí, nhất là về ngoại ngữ, công nghệ thông tin... Đồng thời có cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chuyên ngành, sở trường, năng lực của từng người để động viên, khích lệ tập thể, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển.

Sáu là, kết hợp chặt chẽ giữa nguồn tại chỗ với việc phát hiện, tuyển chọn nguồn từ các lực lượng khác ở trong và ngoài quân đội

Cảnh sát biển là một trong những lực lượng đặc thù, nhiều chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, liên quan đến yếu tố nước ngoài. Ngay trên một con tàu cũng cần đến nhiều lực lượng, chuyên môn khác nhau và xử lý nhiều vấn đề liên quan đến thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Trong khi đó, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển hiện mới đảm nhiệm việc đào tạo trình độ sơ cấp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng sĩ quan về kiến thức hàng hải và nghiệp vụ pháp luật. Nhìn chung, công tác đào tạo nhân lực của Bộ Tư lệnh còn khiêm tốn trong khi yêu cầu, nhiệm vụ của Lực lượng ngày càng cao. Từ thực tế trên, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển cần kết hợp chặt chẽ giữa nguồn tại chỗ với việc phát hiện, tuyển chọn các nguồn từ các lực lượng khác ở trong và ngoài quân đội. Ưu tiên nguồn nhân lực cho các ngành, lực lượng mới, các ngành, lĩnh vực mà các cơ sở của Cảnh sát biển và trong quân đội chưa đào tạo./.

Đại tá, PGS, TS. Hoàng Văn Phai 

Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com