Xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

09/11/2017 10:27:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong thời kỳ mới, xây dựng vững mạnh về chính trị là nhân tố quyết định sự trưởng thành, lớn mạnh của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời cũng là nguyên tắc, cơ sở để xây dựng Lực lượng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”.

Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Trước hết là tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cùng với đó, quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay. Đặc biệt, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn cách mạng mới cũng đặt ra những vấn đề mới đối với xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển về chính trị.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Xây dựng Cảnh sát biển về chính trị trong thời kỳ mới phải đáp ứng được các yêu cầu: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với Lực lượng; giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.
Để xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:
Một là, Nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ (CB, CS).
Nâng cao nhận thức, giác ngộ cho CB, CS về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu, học tập, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đấu tranh kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, xét lại, tư tưởng tư sản, phản động, những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Thường xuyên giáo dục cho CB, CS truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quân đội, của Lực lượng; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ Đảng, chế độ và nhân dân. Xây dựng tình cảm, trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, quân đội và Lực lượng Cảnh sát biển.
Bồi dưỡng, xây dựng cho CB, CS thế giới quan khoa học và cách mạng, có quan điểm và phương pháp xem xét, giải quyết các sự kiện, hiện tượng một cách đúng đắn, có lập trường chính trị vững vàng, có thái độ kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái mới, tiến bộ; phê phán cái xấu, cái sai, cái tiêu cực, lạc hậu. Đấu tranh khắc phục, ngăn chặn những hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu kiên định về chính trị, né tránh đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, sai trái. Không để CB, CS can thiệp, tiếp tay, bao che và bảo kê cho tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.
Nâng cao nhận thức cho CB, CS về cơ sở lịch sử, pháp lý chủ quyền biển, đảo Việt Nam và âm mưu thủ đoạn của các thế lực đe dọa chủ quyền biển, đảo. Nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng các biện pháp chính trị, pháp lý, ngoại giao cho Lực lượng Cảnh sát biển.
Hai là, Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với Lực lượng Cảnh sát biển.
Kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp với nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với Lực lượng Cảnh sát biển. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng gắn với kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì. Coi trọng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.
Kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, có chất lượng cao, số lượng phù hợp; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Giữ vững, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tiếp tục thực hiện đổi mới và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thực hiện nghiêm chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên.
Xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đảng trong Lực lượng và xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Lực lượng Cảnh sát biển.
Ba là, Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị.
Công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Lực lượng; trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển trong sạch, vững mạnh, xây dựng Lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Trước hết, cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là một công tác quan trọng phải được tiến hành thường xuyên liên tục, mọi lúc, mọi nơi, ở tất cả các cấp, các đơn vị và tất cả các đối tượng. Xây dựng chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho mọi quân nhân; tạo ra sự “miễn dịch” cần thiết, tăng sức “đề kháng” để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các tư tưởng phi vô sản vào Lực lượng.
Nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ của Lực lượng trong tình hình mới.

Chào cờ đầu quý ở cơ quan BTL Cảnh sát biển.

Tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, trách nhiệm, nghĩa vụ quân nhân cho CB, CS. Đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ và chiến sĩ trẻ. Trên cơ sở đó, giúp CB, CS nhận thức đúng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa quyền lợi và trách nhiệm, giữa lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình và lợi ích xã hội, giữa phục vụ quân đội lâu dài với chăm lo cuộc sống cho gia đình và bản thân. Đồng thời, nâng cao lòng tự hào, niềm tin tưởng, ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa bằng phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong toàn lực lượng. Nêu cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên trong thực hiện phong trào. Cán bộ phải là người thực sự tiêu biểu cho sự vững mạnh về chính trị, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, về lối sống, nêu gương tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Đồng thời có trách nhiệm giáo dục, rèn luyện CB, CS học tập và làm theo.
Xây dựng, củng cố mối quan hệ với nhân dân, trước hết và trực tiếp với nhân dân ở địa phương nơi các đơn vị đóng quân, thực hiện “quân với dân một ý chí” trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CB, CS trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.
Xây dựng các tổ chức, từ tổ chức lãnh đạo, chỉ huy đến các tổ chức quần chúng… vững mạnh theo yêu cầu và chức năng của từng tổ chức, gắn với việc nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Chú trọng xây dựng cơ quan chính trị các cấp thực sự vững mạnh, đủ sức đảm nhiệm và tổ chức tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Lực lượng về chính trị.
Đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác quần chúng, công tác chính sách… kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách để thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực hoạt động của Lực lượng.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là chính ủy, chính trị viên người chủ trì về chính trị, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.
Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, xây dựng chính quy, huấn luyện; sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; phòng chống “diễn biến hòa bình”. Triển khai có hiệu quả hoạt động của lực lượng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng. Giải quyết kịp thời, đúng đắn các tình huống chính trị, tư tưởng nảy sinh. Tăng cường củng cố sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, giải quyết tốt các mối quan hệ trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị.
Bốn là, Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị.
Đội ngũ cán bộ là lực lượng nòng cốt trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và giáo dục, rèn luyện CB, CS thuộc quyền tổ chức xây dựng đơn vị về chính trị. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh làm cơ sở để xây dựng các đơn vị vững mạnh về chính trị.
Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới sáng tạo, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với quần chúng.
Xây dựng đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý; quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai trong công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ, có hệ thống các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ.
Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên. Chú ý nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, tác phong, tư cách của người cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”.
Xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên có kiến thức toàn diện về khoa học xã hội nhân văn, kiến thức cần thiết về quân sự, pháp luật.…; hiểu và nắm chắc các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc các nguyên tắc, nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; có trình độ tổ chức vận hành và phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của tổ chức đảng, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng; có trình độ phát huy và tập trung nỗ lực, trí tuệ của tập thể, của toàn đơn vị để thực hiện thắng lợi công việc được phân công.
Năm là, Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội đồng Quân nhân… là một bộ phận của hệ thống chính trị được tổ chức và hoạt động ở các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng để đại diện, bảo vệ lợi ích và phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên. Cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng và hoạt động của các tổ chức này. Xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển.
Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tôn trọng tính độc lập, tự chủ; tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động theo đúng chức năng giáo dục, đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Các tổ chức đoàn thể phải có nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực, hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt của các tổ chức này có phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong quần chúng. Xây dựng đội ngũ đoàn viên, hội viên có chất lượng, trình độ giác ngộ chính trị, tinh thần tự giác, trách nhiệm, ý thức làm chủ và tính kỷ luật cao.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, tự chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng và tuân theo Điều lệnh, Điều lệ. Gắn công tác xây dựng các tổ chức với xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, hội viên.
Sáu là, Chủ động và kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” Lực lượng Cảnh sát biển của các thế lực thù địch.
Xây dựng Cảnh sát biển về chính trị là một nội dung, biện pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; là nội dung quan trọng của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam.
Để có thể làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng cần quán triệt tốt quan điểm và tư tưởng chỉ đạo: tích cực, chủ động tiến công. Cần chủ động đấu tranh đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch; vạch rõ tính chất phản động và phản khoa học của cái gọi là “phi chính trị hóa” Quân đội, thực chất đó chỉ là thủ đoạn lừa bịp, hòng làm cho chính trị của Quân đội ta ngả theo chiều hướng chính trị khác. Cần vạch rõ luận điệu cho rằng: Quân đội “đứng ngoài chính trị”, Quân đội “phi giai cấp” - đây là luận điệu vô căn cứ, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn, chỉ để đánh lừa người khác. Trách nhiệm này là của mọi quân nhân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, chính ủy, chính trị viên. Cần tổ chức lực lượng đấu tranh tập trung với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ; bồi dưỡng lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh cả về phẩm chất chính trị và trình độ, năng lực đấu tranh; đẩy mạnh và nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu, tính khoa học, sự nhạy bén và sắc sảo trong đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội.
Muốn làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch thì vấn đề quan trọng là tự chúng ta phải vững vàng về chính trị. Các thế lực thù địch không thể “phi chính trị hóa” Quân đội ta khi Quân đội ta thực sự là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước, của nhân dân; là lực lượng chính trị tin cậy, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Sự vững mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là sự chiến thắng của chúng ta trong đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.
Quán triệt sâu sắc quan điểm “tự bảo vệ” của Đảng: Nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị trong lực lượng. Từng con người, từng tổ chức phải bảo vệ chính bản thân mình; phải tự mình nâng cao khả năng “tự bảo vệ”; để tự mình đủ sức ứng phó với những biến động phức tạp, khó lường của tình hình.
Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng phải tạo ra được sức “đề kháng”, “miễn dịch” cao, nâng cao trình độ và khả năng đấu tranh, biết giành thắng lợi trong đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch. Muốn nâng cao trình độ đấu tranh và tạo ra sự “miễn dịch” tốt, vấn đề đặc biệt quan trọng là phải dựa chắc trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm chắc đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước; hiểu đúng tình hình thế giới, trong nước và xu thế phát triển của tình hình; hiểu rõ thực chất âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Xây dựng vững mạnh về chính trị là cơ sở, nền tảng để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp cơ bản. Đòi hỏi phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo từng nội dung, biện pháp phù hợp, sát thực tế đặc điểm nhiệm vụ ở từng đơn vị, từng lĩnh vực hoạt động cụ thể mới có thể đem lại hiệu quả./.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com