BTL Vùng Cảnh sát biển 1: Đơn vị dẫn đầu trong xây dựng chính qui, quản lý, rèn luyện kỷ luật

28/08/2017 09:16:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 có nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà CHXH chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam từ cửa sông Bắc Luân, tỉnh Quảng Ninh đến đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác. Với đặc điểm nhiệm vụ quản lý vùng biển rộng, địa bàn phức tạp, đơn vị đóng quân phân tán, nhiều bộ phận, tàu xuồng hoạt động nhỏ lẻ, độc lập dài ngày trên biển xa sự quản lý, chỉ huy của BTL Vùng; một số trang bị kỹ thuật, tàu xuồng đã cũ và xuống cấp; bên cạnh đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường và sự chống phá quiết liệt của các thế lực thù địch… đã tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng của bộ đội. Trước tình hình mới, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng nặng nề, khẩn trương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng Cảnh sát biển 1 “Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 luôn coi xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, BTL Vùng vững mạnh toàn diện.
Nhận thức rõ đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ, thời gian qua, Đảng ủy BTL Vùng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Do đó công tác xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật của BTL Vùng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Luyện tập điều lệnh đội ngũ ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1. 

Quán triệt các chỉ thị, nghị quiết của trên, căn cứ vào thực tiễn đơn vị, Đảng ủy, BTL Vùng xác định “Tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính qui và rèn luyện kỷ luật” là một trong 2 khâu đột phá nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong mọi hoạt động của toàn đơn vị; gắn công tác này với tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức, lực lượng trong BTL Vùng. Theo đó, để tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận của mọi quân nhân, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 đã ra Nghị quiết chuyên đề về “Lãnh đạo tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính qui”; Nghị quiết về lãnh đạo xây dựng BTL Vùng “Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Nghị quiết về lãnh đạo xây dựng BTL Vùng điểm vững mạnh toàn diện. Đồng thời hàng năm, Đảng ủy Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đều xác định các nội dung, biện pháp lãnh đạo xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật phù hợp, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của BTL Vùng và của các cơ quan, đơn vị. Các nghị quiết đã tập trung chỉ rõ phương hướng, nội dung, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm làm chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời, quiết tâm đưa việc thực hiện các chế độ, qui định đi vào nền nếp, chấm dứt các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông; giảm thiểu các vụ vi phạm kỷ luật thông thường...
Để thực hiện mục tiêu trên, trước hết BTL Vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho bộ đội về xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật. Bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể, sát với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, từng đối tượng; làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và yêu cầu của công tác xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân. Nội dung tập trung chủ yếu vào tuyên truyền, giáo dục làm cho bộ đội nắm vững các nghị quiết, chỉ thị của trên về xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật, trong đó tập trung vào quán triệt Chỉ thị số 37/CT-ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về đẩy mạnh xây dựng chính qui Quân đội nhân dân Việt Nam lên một bước mới; Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý giáo dục chấp hành kỷ luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị 85/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng chính qui Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm tới”; Quiết định số 3962/QĐ-BTL của Tư lệnh Cảnh sát biển về việc ban hành Qui định về xây dựng nền nếp chính qui, quản lý rèn luyện kỷ luật và xử lý kỷ luật trong Lực lượng Cảnh sát biển; Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 22/11/2016 về tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành Kỷ luật trong QĐND Việt Nam; Thông tư số 192/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng qui định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thời hiệu, thời hạn và thẩm quiền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; Quiết định số 115 của BTL Cảnh sát biển “Về việc ban hành qui định chi tiết một số nội dung xây dựng chính qui trong Lực lượng Cảnh sát biển”; Chỉ thị số 113/ CT-CSB của BTL Cảnh sát biển “Về việc cấm uống rượu, bia”; Chỉ thị số 2016/CT-BTL ngày 21/11/2016 của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 về việc nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính qui, quản lý rèn luyện kỷ luật và huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Hằng năm, Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” được BTL Vùng triển khai thực hiện vận dụng linh hoạt phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp soạn giáo án, bài giảng, phương pháp giảng dạy (đi sâu vào trao đổi và ứng dụng công nghệ thông tin); thực hiện đột phá “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất). Để phù hợp với đặc điểm các tàu của đơn vị hoạt động độc lập, phân tán dài ngày trên biển, BTL Vùng đã kết hợp chặt chẽ các hình thức học tập trung, học bù, học vét, học thông qua việc mở đĩa hình... phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh thực hiện đúng chương trình, nội dung theo qui định, BTL Vùng chủ động xây dựng, lựa chọn các chuyên đề về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa, pháp luật... Hằng tháng, BTL Vùng đều tổ chức thông báo về tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng Cảnh sát biển cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, những mô hình, điển hình trong xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật của bộ đội trong toàn quân cho cán bộ, chiến sĩ nắm và học tập. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thường trực chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng trong xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật.
Đảng ủy, BTL Vùng luôn coi trọng việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật. Theo đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Vùng đã đưa nội dung xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật vào nghị quiết lãnh đạo; coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nằm trong kế hoạch công tác của cán bộ chủ trì đơn vị. Đồng thời, có biện pháp thiết thực nắm vững tình hình mọi mặt, giải quiết, xử lý dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, vấn đề mới nảy sinh; gắn xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật với thực hiện Nghị quiết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” của Tư lệnh Cảnh sát biển bằng những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt phương châm: cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên gương mẫu cho quần chúng. Cùng với đó, BTL Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức cho từng cá nhân đăng ký nội dung thực hiện; định kỳ hằng tháng, quý, cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cấp đánh giá, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục triệt để tồn tại, yếu kém; đồng thời, phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ vào việc thực hiện nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật.

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới ở Hải đội 102/BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

BTL Vùng đã duy trì nghiêm các chế độ, xử lý kiên quiết, kịp thời các hiện tượng vi phạm qui định về xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp ngày, tuần, tháng, như: chế độ công tác của người chỉ huy, chế độ kiểm tra, nắm tình hình, báo cáo, xin chỉ thị, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực canh, trực chuyên môn và các khâu, các bước của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu,... nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Với các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trên biển và các lực lượng làm nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh chống tội phạm ma túy, BTL Vùng luôn chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt nhiệm vụ; quán triệt chấp hành nghiêm các qui định, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ và kỷ luật dân vận; kết hợp phát huy tinh thần tự giác của cá nhân với tăng cường trách nhiệm quản lý của cán bộ các cấp, giữa đơn vị với gia đình, địa phương, người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội. Chỉ đạo thực hiện tốt việc phân tích chất lượng chính trị trước khi thực hiện nhiệm vụ và tăng cường nắm, quản lý tư tưởng, nắm chất lượng thực hiện nhiệm vụ của quân nhân thuộc quiền, không để đột biến xảy ra.
Cùng với đó, để tạo môi trường, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của bộ đội trong xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật, BTL Vùng đã thường xuyên phát huy tốt dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Cụ thể, ngoài việc triển khai thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, BTL Vùng thường xuyên duy trì có hiệu quả Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần tại các cơ quan, đơn vị, thực hiện nền nếp đối thoại dân chủ giữa chỉ huy với bộ đội; duy trì tốt hoạt động của “Hòm thư góp ý”. Theo đó, “Hòm thư góp ý” được thiết lập từ tàu, Hải đội đến Cơ quan BTL Vùng giúp chỉ huy nắm vững thông tin phản ánh của bộ đội về mọi mặt và có biện pháp kịp thời giải quiết những tâm tư, vướng mắc, xây dựng không khí đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.
BTL Vùng thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố doanh trại “chính qui, xanh, sạch, đẹp”, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài việc thực hiện các chế độ, chính sách theo qui định, BTL Vùng còn thực hiện công khai, dân chủ trong giải quiết phép, tranh thủ, khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội; tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ giải quiết hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ và công việc gia đình. Hằng năm, BTL Vùng đã đầu tư hàng trăm triệu đồng và huy động hàng nghìn ngày công bộ đội cho việc tu sửa doanh trại, hệ thống biển, bảng, vườn hoa, cây cảnh… tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp để bộ đội yên tâm gắn bó với đơn vị. Việc xây dựng đơn vị điểm, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật cũng được BTL Vùng triển khai tích cực.
Bằng những biện pháp phù hợp, sáng tạo và hiệu quả, công tác xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã có bước chuyển biến tiến bộ, vững chắc. Từ tháng 9/2016 đến nay, BTL Vùng luôn giữ vững sự ổn định, không có vụ việc vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông; vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,2%. Đây là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh, BTL Vùng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Trương Văn Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com