Ngành Khoa học quân sự Cảnh sát biển: Vững tin trên con đường xây dựng và phát triển

30/08/2013 10:53:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Hơn ­2 ­năm­ nhìn ­lại­ kể­ từ­ buổi ­đầu ­vừa ­mới ­thành ­lập ­với ­nhiều khó­ khăn ­thách­ thức,­ đến ­nay­ ngành­ Khoa ­học­ Quân ­sự­ (KHQS­) của­ Cục­ CSB­ Việt ­Nam­ đã­ có ­những ­bước ­tiến­ vững­ chắc,­ đạt được ­nhiều ­thành ­tích­ và ­trở ­thành ­một­ đơn­ vị­ vững ­mạnh­ trong toàn ­Cục. ­Những ­gì­ đạt được ­thời­ gian ­qua­ đã­ tạo­ nền ­móng­ vững chắc,­ gây­ dựng­ niềm ­tin­ để­ ngành­ KHQS­ đối­ diện­ với­ thử ­thách phía­ trước, ­phấn­ đấu ­trong­ tương ­lai­ gần, ­trở­ thành ­đơn ­vị­ vững mạnh­ toàn ­diện,­ góp­ phần ­xây­ dựng ­“ Cảnh­ sát­ biển­ Việt ­Nam ­cách mạng,­ chính ­quy, ­tinh­ nhuệ,­ từng ­bước ­hiện ­đại”.­

Mạnh­ mẽ­ từ­ những­ bước­ đi đầu­ tiên

Trong không khí thi đua hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập CụcCSB Việt Nam, ngành KHQS cũng vươn lên cùng với nhiều ngành khác thi đua lập thành tích chào mừng ngày truyền thống của lực lượng. So với nhiều ngành khác trực thuộc thì ngành KHQS được thành lập sau cùng, mặc dù mới hơn 2 năm nhưng đã đạt được một số thành tích ban đầu. Do đặc thù của CSB Việt Nam, khi thành lập biên chế chưa có ngành KHQS. Tuy nhiên, không vì thế mà ngành KHQS bị xem nhẹ. Ngay khi Cục CSB ra đời và đi vào hoạt động, Đảng uỷ và chỉ huy đã ý thức sâu sắc “Khoa học luôn song hành trong mọi hoạt động của ngành”, vì thế đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác KHQS. Chính sự đánh giá chính xác của Đảng uỷ và chỉ huy về vai trò của KHQS đã giúp công tác KHQS của Cục CSB phát triển đúng định hướng trong hoàn cảnh khi ngành chưa chào đời. Sự chỉ đạo và quan tâm đúng đắn trong suốt thời gian đầu kể từ ngày thành lập Cục của Đảng uỷvà chỉ huy bước đầu đã tạo nên những tiền đề cơ bản, một bước chuẩn bị cho sự ra đời của ngành sau này.

Hội ­nghị­ đánh ­giá ­kết­ quả­ nghiên ­cứu ­khoa ­học­ cấp ­Cục­ CSB­ tháng 01/2012.

Cùng với thời gian, LLCSB Việt Nam phát triển, quá trình hoạt động của Cục CSB đã đặt ra yêu cầu cần có một đơn vị độc lập, chuyên sâu, đảm nhiệm công tác KHQS để tham mưu và giải quyết những đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra. Trong hoàn cảnh đó, ngày 18/11/2010, ngành KHQS đã được chính thức thành lập. Sự ra đời của ngành là mốc sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong công tác KHQS của Cục CSB và thể hiện tầm nhìn chiến lược đúng đắn của Đảng uỷ và chỉ huy trong công tác xây dựng lực lượng lâu dài.Buổi đầu khi mới thành lập, ngành KHQS phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Biên chế chỉ với 4 đồng chí, đa phần chưa có nghiệp vụ quản lý điều hành KHQS, trong khi điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, tài liệu, văn bản hướng dẫn chưa có, kinh phí hoạt động chưa được cấp, mà trách nhiệm phải hoàn thành lại rất lớn. “Vạn sự khởi đầu nan”, nhận thức rõ thử thách phải đối diện, những cán bộ chiến sỹ đầu tiên của ngành đã không ngừng phấn đấu,chủ động vượt lên mọi trở ngại để đưa ngành phát triển đúng định hướng. Sát cánh cùng ngành KHQS ở buổi đầu, Đảng uỷ và chỉ huy Cục hiểu rõ những khó khăn mà ngành phải đối diện nên đã quan tâm, chỉ đạo sát sao. Điều này như một nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao, tạo niềm tin để ngành KHQS nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đúng định hướng.Chỉ một thời gian ngắn sau, mọi khó khăn thách thức ban đầu đã dần được khắc phục, ngành KHQS đã đi vào hoạt động ổn định, dần bắt kịp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, gánh vác được trách nhiệm uỷ thác, tạo được niềm tin trong toàn lực lượng.

Bám­ sát ­mọi ­yêu­ cầu­ của ­thực tiễn

Qua hơn 2 năm nỗ lực, ngành KHQS của Cục CSB từ chỗ non trẻ, dần dần phát triển về cơ cấu tổ chức, tăng biên chế, trau dồi chuyên môn. Chính sự phát triển nguồn lực về mọi mặt, cả yếu tố vật chất lẫn con người đã giúp ngành hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ, đảm nhiệm tốt trọng trách được giao.Trong bảng thành tích đạt được phải kể đến thành công bước đầu của lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Ngành tự hào khi đã hoàn thành xuất sắc 01 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 06 đề tài cấp bộ, một khối lượng lớn đề tài cấp cơ sở (Cục CSB). Song hành cùng với công tác nghiên cứu khoa học, ngành KHQS luôn chú trọng công tác soạn thảo tài liệu nhằm phục vụ huấn luyện chuyên ngành để đáp ứng kịp thờiyêu cầu hoạt động của lực lượng CSBVN. Hiện tại, ngành KHQS đã kiện toàn 5 bộ tài liệu phục vụ cho công tác kỹ thuật, trinh sát, phòng chống ma tuý, tham mưu huấn luyện và pháp luật. Những đóng góp về mặt lý luận của ngành đều đã được đưa vào áp dụng thực tế, các đề tài khoa học, tài liệu do ngành KHQS nghiên cứu, soạn thảo đã trở thành cơ sở lý luận để xây dựng nền nếp chính quy, mang đặc thù của lực lượng CSBVN. Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu huấn luyện, ngành KHQS còn đảm đương tốt công tác nghiệp vụ thường xuyên.

Ngành luôn chủ động trong công tác tham mưu cho lãnh đạo, đề xuất xuất bản “Bản tin Cảnh sát biển Việt Nam” ra hàng quí, phản ánh các chủ trương, hướng dẫn chỉ đạo của thủ trưởng Cục, các mặt hoạt động, học tập sinh hoạt của toàn lực lượng. Đồng thời, trực tiếp đảm nhiệm việc tổ chức về nội dung và biên soạn ấn phẩm này. Ấn phẩm “bản tin Cảnh sát biển Việt Nam” từ khi được xuất bản, đã được bạn đọc trong và ngoài lực lượng hoan nghênh. Hiện tại, ấn phẩm đã trở thành một món ăn tinh thần, tài liệu học tập của các chiến sĩ trong toàn lực lượng. Các đề án do ngành KHQS xây dựng như: Đề án “Trang thông tinđiện tử của Cảnh sát Biển Việt Nam”, đề án xây dựng “Thư viện Khoa học Quân sự” của LLCSB cũng được đánh giá cao. Ngoài ra, ngành KHQS còn tổ chức nhiều chương trình phổ biến và vận động phong trào nghiên cứu khoa học. Ngành đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn KHQS và truyền tải thông tin khoa học quân sự hàng tháng, quý. Tổ chức động viên các ngành tham gia phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Phổ biến và giáo dục công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường biển. Mọi công tác về phổ biến, giáo dục KHQS luôn được đánh giá có chất lượng tốt. Từ không đến có, từ yếu thành mạnh, chỉ thời gian ngắn ngành KHQS đã vươn lên đảm nhận tốt vai trò của mình là một thành tích đáng tự hào. Đứa con út của LLCSB Việt Nam đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi hoạt động của lực lượng, xứng đáng với trọng trách mà Đảng uỷ và Chỉ huy Cục giao phó.

Chủ­ động ­đón­ đầu ­thách ­thức­ mới

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều chuyển biến, đặt ra nhiều thách thức mới cho KHQS Việt Nam nói chung và ngành KHQS CSB nói riêng. Xác định phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách cần phải đối diện, ngành KHQS quyết tâm phát huy hơn nữa những thành tựu mà mình đạt được, khắc phục những điểm hạn chế để hoàn thành trọng trách được giao.

Trước tiên, ngành KHQS sẽ quyết tâm quán triệt chủ trương của Đảnguỷ, chỉ huy Cục về xây dựng LLCSB, Cục KHQS của Bộ Quốc phòng về xây dựng và phát triển KHQS. Ngành KHQS của Cục CSB xem đó như kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình thực tế và quán triệt tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, thời gian tới, ngành KHQS sẽ chú trọng tập trung hoàn thành tốt những mặt sau:

Trong công tác tham mưu, ngành sẽ đi sâu nghiên cứu, lên kế hoạch để đề xuất với lãnh đạo bổ sung, hoàn thiện biên chế ngành, biên chế cấp cơ sở. Để đảm nhận tốt vai trò tham mưu của mình, ngành KHQS tự đặt tiêu chí phải lấy công tác chuyên môn của từng ngành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển của toànlực lượng để đề xuất tham mưu. Trong công tác tuyên truyền, ngành sẽ chú trọng tổ chức, quản lý, xây dựng tốt Trang thông tin điện tử Cảnh sát Biển Việt Nam. Định hướng nội dung phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng bản lĩnh, hình ảnh hoạt động, vai trò nhiệm vụ của LLCSB đến với công chúng trong và ngoài nước. Từng bước đưa Trang thông tin điệntử của Cảnh sát Biển Việt Nam trở thành một kênh tuyên truyền, nhằm truyền tải hình ảnh của LLCSB. Song hành với Trang thông tin điện tử Cảnh sát Biển Việt Nam, ngành sẽ tiếp tục chú trọng phát triển Bản tin Cảnh sát biển Việt Nam hàng quý, đề xuất khi có điều kiện xuất bản hàng tháng, chú trọng chất lượngbản tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao chất lượng và tăng số lượng phát hành. Với quyết tâm lớn, trong tương lai không xa, Trang thông tin điện tử của CSBVN và Bản tin CSBVN sẽ trở thành cơ quan ngôn luận chính thống, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh CSB Việt Nam đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Ngành KHQS còn chủ trương chú trọng xây dựng thư viện Khoa học quân sự, thư viện số, phục vụ công tác lưu trữ thông tin, tư liệu, tài liệu tra cứu của lực lượng. Tập trung cao cho công tác biên soạn tài liệu huấn luyện chuyên ngành (chú trọng các chuyên ngành đặc thù CSB như: Trinh sát, PCTPMT, cứu hộ cứu nạn trên biển, pháp luật). Ngoài ra, ngành KHQS xác định sẵn sàng phản ứng nhanh nhạy kịp thời trong công tác để bắt kịp với yêu cầu thực tiễn sinh động trong hoạt động của LLCSB Việt Nam.

Với những gì làm được và những dự định sẽ triển khai trong thời gian tới, ngành KHQS đã chứng tỏ rằng: Bằng sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết tập thể, CB – CS của ngành hoàn toàn có đủ tự tin, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển./.

Thượng tá Phan Thế Minh – Phó Trưởng Phòng KHQS/ Cục Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com